Исследование удовлетворенности персонала

Töötajarahulolu uuring

Iga organisatsiooni väärtuslikumaks varaks on selle töötajad ja kliendid.

Lisaks sellele on oluliseks organisatsiooni edukuse näitajaks ka finantstulemused. Rahaline edu ei teki ettevõttes juhuslikult, selle eelduseks on rahulolevad ja lojaalsed kliendid ning õnnelikud töötajad.

Huvigruppide rahulolu uuringute läbiviimine annab võimaluse teada saada:

  • mis on meie tugevused
  • kus me oleme
  • millistesse valdkondadesse investeerimine on kasulik

Vastused neile küsimustele aitavad meil luua tugeva organisatsiooni.

HeiVäli poolt läbiviidavad rahulolu-uuringud aitavad leida vastuseid organisatsioonis tekkinud hüpoteesidele. Rahulolu-uuringute läbiviimine toimub küsimustike abil, millele järgneb ankeetide analüüs, põhjus-tagajärg mudelite arvutamine ning tulemuste põhjal paindliku analüüsilahenduse loomine.

Rahulolu-uuringu läbiviimise etapid

  • Vajaduste väljaselgitamine, eesmärgi püstitamine – aitame uuringu vajaduse selgitamisel ja eesmärgi sõnastamisel. Uuringu ettevalmistamine – uuringu protsessi kokkuleppimine, lähtudes rahvusvahelistest uuringu nõuetest ja heast tavast. Uuringu sisendmaterjalide koostamine.
  • Uuringu läbiviimine – kogume andmed, jälgime vastamisaktiivsust, valmistame ette tulemuste analüüsi.
  • Tulemuste analüüs ja vastajate tänamine – teeme andmete statistilise ja vajadusel kvalitatiivse analüüsi, aitame tulemuste tõlgendamisel ning saadame vastajatele tänukirja.
  • Tegevuste planeerimine – aitame tegevuskava väljatöötamisel ja edasise arendusprotsessi planeerimisel.

Töötajarahulolu uuringute regulaarne läbiviimine aitab kaasa lojaalse ja professionaalse meeskonna loomisele ja arendamisele.

Töötajarahulolu uuringu abil kaardistatakse töötajate rahulolu ja lojaalsuse hetketase on ning ettevõtte tugevused ja parendusvaldkonnad töötajate silme läbi.

Hästi planeeritud ja läbiviidud töötajate rahulolu uuring aitab juhtidel mõista töö ja ettevõttega seotud vajadusi ning ootusi.

Töötajarahulolu uuringu tulemuste alusel töötatakse välja parendusplaanid, mis aitavad tõsta töötajate rahulolu. Rahulolevad ja õnnelikud töötajad on motiveeritumad, tulemuslikumad ja lojaalsemad.